បកប្រែអង់គ្លេសTìm theo từ khóa: 

KHMER TO ENGLISH 10  ខ្មែរអង់គ្លេស 10 KHMER TO ENGLISH 10 ខ្មែរអង់គ្លេស 10
រៀនអង់គ្លេសខ្មែរក្នុង​មេរៀននេះ ឃ្លាមូលដ្ឋាន ៖​ ឯកសណ្ឋាន, កម្មសិទ្ធិ និង មាន។ study english khmer in this lesson, the basic phrases: Uniforms, possessive and there is. 👉ពត៌មាន​បន្ថែមadditional information ប្រិយមិត្ត​អាចទំនាក់ទំនង​មកFaceBookរបស់ខ្ញុំ you can contact me via facebook 📖ខ[...]