លក្ខណរបស់បណ្ឌិត ៣យ៉ាង – (ភិក្ខុ ចន្ទទេវោ គឹម សុខ)Tìm theo từ khóa: 

លក្ខណរបស់បណ្ឌិត ៣យ៉ាង – (ភិក្ខុ ចន្ទទេវោ គឹម សុខ) លក្ខណរបស់បណ្ឌិត ៣យ៉ាង – (ភិក្ខុ ចន្ទទេវោ គឹម សុខ)
លក្ខណរបស់បណ្ឌិត ៣ យ៉ាង ១.សុចិន្តិតចិន្តី មានគំនិតគិតល្អជាប្រក្រតី ២.សភាសិតកាសី មានសំដីនិយាយល្អជាប្រក្រតី ៣.សុកតកម្មការី មានការធ្វើអំពើល្អជាប្រក្រតី —————————————————————R[...]